โครงการ แบ่งปันความรู้สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 8 – 9  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันจัดห้องสมุดดิจิตอลและห้องสมุดเด็กเล็ก ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ นครพนม