ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กำหนดจัดกิจกรรมอบรมครูบรรณารักษ์ เรื่อง ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ ( The Library Changes in the New Normal) เพื่ออบรมความรู้และพัฒนาทักษะงานด้านห้องสมุดและการให้บริการห้องสมุดให้ครูบรรณารักษ์  ในวันศุกร์ที่  23 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.00 – 16.45 น. โดยอบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting  

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่ 

Full Screen