สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดและได้ส่งมอบห้องสมุดแก่ราชประชานุเคราะห์ 53 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยรองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน