สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การอบรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom กว่า 390 ราย