มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครร่วมถวายรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรหม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากะเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดย สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำและดูแลส่วนงานห้องสมุด