ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทย Hibary E-LIBRARY (ห้องสมุดออนไลน์) ตั้งแต่กันยายน 2565 เป็นต้นไป !!!

ห้องสมุดออนไลน์ HIRARY E-LIBRARY
อ่านผ่านอุปกรณ์ เช่น IOS และ ANDROID บนแอปพลิเคชันชื่อ HIBRARY
โดยใช้งานผ่าน Email มหาวิทยาลัย อ่านฟรีไม่มีค่าปรับ