ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ขยายเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป
ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://aritnet10.snru.ac.th/

ลงทะเบียนได้ที่ https://aritnet10.snru.ac.th