ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้ VPN 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (reference database)
Tel : 0 4297 0048 Ip-phone 236, 238
email : arit@snru.ac.th 
Facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Line : @aritsnru

——————————————–

งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ (VPN)
ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ https://arit.snru.ac.th/vpn
Tel : 0 4297 0039 Ip-phone 223, 225
email : arit@snru.ac.th
Facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร