ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล

Digital literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

digital

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/e2FIi

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล (7 กรกฎาคม 2566)