สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(รายบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากต่างประเทศ (Reference Database) สำหรับให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแบบสำรวจการใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (รายบุคคล) เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลรายชื่อวารสารที่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นต้องใช้งาน โดยเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ที่ https://shorturl.at/qGKV1 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการบอกรับฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้สอดคล้องกับการใช้งานของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสืบต่อไป

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์

                เพื่อให้การดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเชิญชวนท่านตอบแบบสำรวจดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566