หัวข้อข่าว

ขอเชิญพบกับกิจกรรม SNRU BOOK & ICT FAIR 2561 แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือ ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บุคลากรสำนักฯ ร่วมประชุมและแสดงผลงาน ในโครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ความเชื่อกับความจริง โดย หลวงปู่ภูพาน วัดโนนสวรรค์

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์บัวคำกล้วยตากแผ่น living book by คุณครองจิต ธรรมเป็นจิตต์ และ คุณวาสนา ศรีหนองห้าง วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์  วิทยากรโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร