โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนมุมมองการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์และในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน