โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “ทักษะดิจิทัลกับการทำงานยุค 4.0 Google Workspace เพื่อการพัฒนางานและทบทวนกลยุทธ์ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม