โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดด้วย “5ส” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565