โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุด..รร.เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ และวางระบบอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ให้สามารถจัดการตามระบบห้องสมุดได้ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร บ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้