โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน โดยดำเนินการช่วยจัดระบบและการให้คำแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ให้สามารถจัดการตามระบบห้องสมุดได้ และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้