โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน “บทบาทของครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ในการบริการสารสนเทศห้องสมุดยุคใหม่ ”อบรมหัวข้อ “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน “บทบาทของครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ในการบริการสารสนเทศห้องสมุดยุคใหม่ ” อบรมหัวข้อ “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่” วิทยากรโดย อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยนายสมบัติเทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม และนางศศธร มาสถิตย์ งานบริการสารสนเทศ กล่าวรายงาน