ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์  วิทยากรโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์  วิทยากรโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายหาร วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์