ประชุมเชิงปฎิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร