การสืบค้นฐานข้อมูลของ EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)

EDS Search คืออะไร หลายท่านยังสงสัย????

EDS search คืออะไร คำตอบก็คือ EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว)จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ  เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search หรือ EDS ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

EBSCOHOST

Full Screen