นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 กุมภาพันธ์ 2566)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ 

และศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ของ 12 ส่วนราชการใน ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา” และพิธีมอบรางวัล ดังนี้
รางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่
อันดับ 1 คณะครุศาสตร์ (88.25 คะแนน)
อันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ (87.63 คะแนน)
อับดับ 3 – สำนักงานอธิการบดี(81.61 คะแนน)
– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (81.38 คะแนน)
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร (80.13 คะแนน)
รางวัลป๊อบปูล่าโหวต ได้แก่ คณะครุศาสตร์ (1,813 โหวต)