โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร