โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยากรโดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์