สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร