โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนมุมมองการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้