แจ้งกำหนดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ScienceDirect และการเตรียมบทความเบื้องต้นเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตกลงจ้าง Elsevier B.V. เพื่อให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรับทราบเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูล สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นิสิต นักศึกษา สำนักงานฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ดังรายละเอียดด้านล่าง

หัวข้อที่ ๑ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. และสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/MHESI-SD2024 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567

หัวข้อที่ ๒ เรื่อง อบรมการเตรียมบทความเบื้องต้นเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. และสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/MHESI-Manu2024 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

🛎 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : arit@snru.ac.th
Tel. 0 4297 0048 ภายใน 238
LINE : https://line.me/ti/p/@aritsnru
www : https://arit.snru.ac.th