“งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2559” ระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสานเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2559” เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าไฝ่เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้จัดงานขึ้นในระหว่าง วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559  ณ  อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ กิจกรรมอบรม Google apps for Education ให้กับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา กิจกรรม  Human Library หนังสือมีชีวิต เรื่อง “ศิลปะ การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ” Living Book โดย ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข  เรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข โดย ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี และสาธิตการทำสมุดปกผ้าคราม โดยคุณพัศนี คำตั้งหน้า กิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน และดนตรีโฟล์คซอง ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก