สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์