โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา “การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา”