สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ณ ห้องสัตตบรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร