บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2559 และพิธีมอบรางวัลการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมอบรางวัลการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1 ซึ่งหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน