ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย : Alist

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) 

opac

ระบบ ALIST เป็นระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับห้องสมุดทุกระดับตั้งแต่ห้องสมุดขนาดเล็กระดับโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือสำหรับห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถรองรับทั้งรูปแบบห้องสมุดเดี่ยวและรูปแบบห้องสมุดสาขา โดยประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 6 โมดูล

  1. Acquisitions Module
  2. Cataloging Module
  3. Serials Module
  4. Circulation Module
  5. OPAC Module
  6. System Administration Module

ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบได้ที่ http://alist.snru.ac.th