ประชุมบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากรผู้ดูแลระบบเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อความทันสมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการมอบนโยบายหรือแนวทางด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป