การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ(ปิดตรวจ)ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

เผยเเพร่เมื่อ 976 เข้าชม

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ด้านกานปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายด้านผลดำเนินงาน ด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ และด้านการบริหาร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสัตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีผู้ตวจสอบภายในและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ ได้เข้าร่วมฟังสรุปผลการปิดตวจในครั้งนี้