โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2559

โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ประเภทนักศึกษา
—จากฐาน Alist
1.นางสาวอทิติญา ดาบพิมพ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
2.นางสาวชิดชนก วังศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ
3.นางสาวกนกพร พรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืม 16 เล่ม
—–จากฐาน E-book
1.นางสาววิจิตรา ตาแสงไว ยืม 15 เล่ม

ประเภทบุคลากร

นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย พนักงานสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี