นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้

นพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2559 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ 1.ระบบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2.ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร