ความภูมิใจของ สวท.

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านความรู้ เกิดความสามัคคีของคนภายในองค์กรและความภาคภูมิใจในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้