ประชุมการสรุปผลการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมการสรุปผลการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2559 และการนำเสนอหัวข้อ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีประธานและคณะกรรมการ KM ได้ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์