ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

วันอาทิตย์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2559 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน อาคารบรรณาราชนครินทร์ (ห้องสมุด) โดยมีวิทยากรและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีวสรสนเทศให้บรรยายในหัวข้อ ….การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ