การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำบุคลากรสำนักฯ ร่วมงานการประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017) Service Excellence 11-12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และในการร่วมงานครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 ชื่อเรื่อง 1. การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 2. รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการนำเสนอแบบวาจา