บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร