วันแรก การฝกซอมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันศุกรที่ ๒๐มกราคม ๒๕๖๐ ชี้แจงการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และคํานําหนาชื่อ ยศตําแหนง และ ฝกซอมกลุมยอยตามสาขาโดยแยกไปตามหองเรียนที่กําหนดไว(ฝายฝกซอมกลุมยอย /นักศึกษาตนแบบ)