โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2559

วันอังคาร ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัล โครงการส่งเสริมการอ่านประจำเดือนธันวามคม 2559  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังรายชื่อต่อไปนี้


-ประเภทนักศึกษา
จากฐานข้อมูล Alist
1.นางสาวอรอุมา รุ่งศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยืม 50 เล่ม
2.นางสาวนงนุช ไสวงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยืม 30 เล่ม
3.นางสาวชิดชนก วังศรี คณะวิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ยืม 25 เล่ม
จากฐานข้อมูล E-book
1.นางสาววิชญาดา สาขามุละ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ ยืม 122 เล่ม
2.นายนิวัฒน์ สุขรมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ยืม 18 เล่ม
3.นางสาวมริสา ไชยวงศ์คต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย ยืม 10 เล่ม