สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการ บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสถาบันอุมดมศึกษา

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 13 ฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
3. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
4. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global
5. ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal
6. ฐานข้อมูล Web of Science
7. ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
9. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
10. ฐานข้อมูล Education Research Complete
11. ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects)
12. ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)
13. ฐานข้อมูล ScienceDirect
14. ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete