ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้ ในการทำงานภายในองค์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการในทุกฝ่ายงาน ต่างมีการพัฒนาขึ้นโดยตลอด มีรูปแบบใหม่ๆ ที่นำมาให้บริการแก่ ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดให้ได้ซึ่ง ความพึงพอใจที่ได้ก้าวย่างเข้ามาใช้บริการ ด้วยรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้น่าจะได้อะไรแปลกใหม่ ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร