ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

วันที่ 16-17 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกพื้นที่ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อปรับปรุงห้องสมุด