สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา