บริการล่วงเวลา อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

แจ้งเปิดบริการล่วงเวลา  บริการล่วงเวลา อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

เปิดให้บริการ 16.30 น. ถึง 19.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มีนาคม 2561