ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “Gale Virtual Reference Library”

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 14 สถาบัน (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจสอบรายการหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (e-Book)      แบบฟอร์มออนไลน์ URL : คลิกที่นี่

1. แบบฟอร์มออนไลน์ URL : คลิกที่นี่

2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th

3. Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU

4. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

5. หมายเลขโทรศัพท์ 0-4297-0048 ภายใน 321

รายละเอียดฐานข้อมูลคุณสมบัติฐานข้อมูลหนังสือ eBook (Gale Virtual Reference Library)

Full Screen