ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิสำนักฯ รองผู้อำนวยสำนักฯ และหัวหน้างานทั้ง 7 ฝ่ายงาน   ณ ห้องประชุม 1141 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร